Behandeling van TOS

Een vroege start van de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is belangrijk. De NSDSK behandelt kinderen met een leeftijd tussen 2 en 4 jaar. De periode van 0 tot 7 jaar is een hele belangrijke periode voor het leren van taal. Daarom starten we zo vroeg mogelijk met de behandeling. Daarnaast is taal heel belangrijk om op school goed te kunnen leren. De NSDSK helpt kinderen in de periode voordat ze naar school gaan. U als ouder/opvoeder bent daarin heel belangrijk, omdat uw kind het grootste deel van de tijd met u doorbrengt.

Onderzoek

De specialisten van het Audiologisch Centrum van de NSDSK of een ander audiologisch centrum doen onderzoek naar de spraak en taal bij jonge kinderen. Het audiologisch centrum dat het kind onderzoekt geeft zelf geen behandeling, maar verwijst het kind door. Het Audiologisch Centrum van de NSDSK verwijst naar de afdeling 'Vroegbehandeling' van de NSDSK. 

Vroegbehandeling

De Vroegbehandeling is bedoeld voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis van 2 tot 4 jaar. De behandeling is gericht op het kind, de ouders en de directe omgeving. Het aanbod bestaat uit: groepsbehandeling, behandeling aan huis of op het dagverblijf, behandeling door het Ambulant team, Taaltijd en cursussen. In de behandeling staat de communicatie tussen ouder en kind centraal. 

 

Groepsbehandeling

Behandelgroep de Ster, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
Bij de behandeling zijn altijd meerdere mensen betrokken. Op de behandelgroep ‘de Ster’ zijn een gedragswetenschapper, een logopedist en twee pedagogisch begeleiders aanwezig. Zij behandelen de kinderen en volgen samen de ontwikkeling. Omdat de kinderen op de Ster nog jong zijn, vindt behandeling spelenderwijs plaats. Op de Ster werken wij met thema’s en doen wij activiteiten die kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud leuk vinden. Via deze activiteiten wordt gewerkt aan gerichte doelen. U als ouder bent heel belangrijk in het behandeltraject van uw kind. Elke drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam. Samen maken we afspraken over de behandeling en stellen we doelen vast. De behandeling stopt als de behandeldoelen zijn bereikt of als het kind 4 jaar wordt en naar een vervolgplek gaat. Klik hier voor een overzicht van onze Ster behandelgroepen.
 

"We zijn heel blij met jullie! Tom gaat erg vooruit en hij vindt het geweldig op de Ster!" Jack en Janine, ouders van Tom (behandelgroep de Ster Hilversum).          

"Jullie hebben echt het beste uit Aiden naar boven gehaald, hij was hier echt op zijn plek en is enorm gegroeid" - Amber, moeder van Aiden (behandelgroep de Ster Zwaag).

Behandelgroep de Zon, voor kinderen met een fonologische stoornis
Voor kinderen vanaf 3 jaar met een fonologische stoornis is maart 2017 behandelgroep ‘de Zon’ van start gegaan. Op deze behandelgroep zijn een gedragswetenschapper, een klinisch linguïst, twee logopedisten en een pedagogisch begeleider aanwezig. Net als op de Ster vindt behandeling spelenderwijs plaats. Tijdens individuele logopediesessies en groepsactiviteiten wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de verstaanbaarheid van uw kind. U wordt als ouder betrokken bij de behandeling van uw kind. Er zijn informatieochtenden, u kunt meekijken met logopediesessies en krijgt advies over oefeningen die u thuis kunt doen. Na drie maanden is er een gesprek met u en het behandelteam over de voortgang en de behandeldoelen. Na een half jaar verlaat uw kind de Zon. Wij bespreken dan met u de beste vervolgstappen. Deze zijn afhankelijk van de vooruitgang en de leeftijd van uw kind. De Zon is een nieuwe behandelgroep, daarom vindt er onderzoek plaats naar effectiviteit van de behandeling. Bij alle kinderen op de groep meten we de ontwikkeling op gebied van fonologie, taal en gedrag. Dit doen we als uw kind start op de groep, na drie maanden, na zes maanden en voor het laatst zes maanden nadat uw kind de Zon heeft verlaten.
 
Behandeling thuis of op het dagverblijf
De behandeling kan ook thuis plaatsvinden, of op het dagverblijf van uw kind. We noemen dit ambulante begeleiding. Ouders krijgen ambulante begeleiding wanneer zij een vraag hebben over de opvoeding van hun kind met TOS of wanneer wij ter overbrugging van plaatsing op de behandelgroep starten met begeleiding thuis. Een ambulant begeleider ondersteunt ouders, leidsters en andere betrokkenen bij het stimuleren van de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling. Ook hierbij is de gedragswetenschapper altijd betrokken.
 

Behandeling door het Ambulant team

Behandeling door het Ambulant Team vindt gedurende een half jaar plaats bij het gezin thuis en op de opvang. Het Ambulant Team richt zich op de behandeling van jonge kinderen met TOS en hun ouders, die een indicatie hebben voor een ambulant traject. Het Ambulant Team bestaat uit een teamleider/gedragswetenschapper, een logopedist en een ambulant TOS begeleider. U leert als ouder door middel van indirecte logopedie vaardigheden waarmee u actief de spraak- en taalproblemen van uw kind kunt verminderen en de taalontwikkeling kunt stimuleren. De groepsleiding/gastouder leert van een ambulant TOS begeleider door middel van coaching hoe zij de taalontwikkeling van uw kind op de opvang kunnen stimuleren. De behandeling thuis en op de opvang zijn op elkaar afgestemd. Ouders kunnen daarnaast begeleiding krijgen met betrekking tot opvoedingsvragen die samenhangen met de taalproblemen.
 

Cursussen

Als uw kind in behandeling is bij de NSDSK dan wordt u automatisch uitgenodigd voor de twee cursussen, ‘Samen praten met plezier’ en ‘Nederlands ondersteund met gebaren’. Met de vaardigheden die u tijdens de cursussen opdoet, helpt u de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren.​ Klik hier voor meer informatie
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling vroegbehandeling, Unit TOS van de NSDSK via telefoonnummer 020-5745945 of een e-mail sturen naar nsdsk@nsdsk.nl

Voorwaarden

Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft onderzoek plaatsgevonden naar het gehoor en de ontwikkeling van spraak en taal door een audiologisch centrum. Daarnaast wordt er soms nog een ontwikkelingsonderzoek gedaan. Op basis van de verwijzing van een audiologisch centrum of een medisch specialist komt uw kind in aanmerking voor behandeling. Indien onderzoek elders heeft plaatsgevonden, kunt u een verwijzing vragen bij het audiologisch centrum. U wordt dan gevraagd de noodzakelijke gegevens zelf aan te leveren. Klik hier voor de noodzakelijke gegevens aangeleverd door ouders en door de logopedist.“Goste kende met haar 3,5 jaar 25 actieve woorden. Zinnen waren niet langer dan 2 woorden en alleen te verstaan door ons. De situatie na de behandeling van de Zon was life changing! Goste maakt hele zinnen, geeft aan als mensen haar niet verstaan en communiceert weer met mensen. Oftewel alles is veranderd. Ons kind kan zich eindelijk ontwikkelen zoals zij wil!” Brenda moeder van Goste (behandelgroep de Zon Hoofddorp)